Legislazione

Indietro

JURISPRUDENTA – Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Pentru detalii suplimentare referitoare la “Masurile privind diseminarea principiilor ce deriva din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public” accesati linkul: www.dpfbl.mdrap.ro/noutati.html – unde pot fi descarcate urmatoarele documente:– Memorandum

– Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO

– Evidenta cauze CEDO 1

– Evidenta cauze CEDO 2

ACTE NORMATIVE – in temeiul carora autoritatile sau institutiile publice isi desfasoara activitatea

Hotarari ale Consiliului Judetean Vrancea
Ghid legislativ (link portal legislativ) – http://legislatie.just.ro
Act normativ link portal legislativ
Constitutia Romaniei http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
Legea 215/2001 (republicata) – a administratiei publice locale http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009
Legea 393/2004 – privind statutul alesilor locali http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55664
OG 53/2002 – privind Statutul-cadru al unitatii administrativ-teritoriale http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38139
Legea 115/2015 – pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/168136
Legea 161/2003 – privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
Legea 195/2006 – Legea-cadru a descentralizarii http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/72024
Legea 52/2003 (republicata) – privind transparenta decizionala in administratia publica http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571
Legea 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
HG 478/2016 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG 123/2002 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179920
HG 123/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416
OG 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
Legea 233/2002 – pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35687
Legea 188/1999 (republicata) – privind Statutul functionarilor publici http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173
Legea 7/2004 (republicata) – privind Codul de conduita a functionarilor publici http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49915
Legea 477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57028
HG 250/1992 (republicata) – privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2564
HG 1.087/2001 – privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32059
Legea 115/1996 – privind declararea si controlul averilor demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8602
Lege 176/2010 – privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
Legea 554/2004 – a contenciosului administrativ http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426
Legea 227/2015 – privind Codul fiscal http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171280
Legea 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170005
Legea 82/1991 (republicata) – a contabilitatii http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576
Legea 273/2006 – a finantelor publice locale http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527
OUG 64/2007 – privind datoria publica http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83212
Legea 350/2005 – privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812
Legea 213/1998 – privind bunurile proprietate publica http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16209
Legea 50/1991 (republicata) – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515
Ordinul 839/2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/113600
Legea 350/2001 – privind amenajarea teritoriului si urbanismul http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453
Ordinul 233/2016 (republicat) – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176682
HG 525/1996 (republicata) – pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/9499
HG 273/1994 – privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4822
HG 444/2014 – pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG 273/1994 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/158725
Legea 422/2001 (republicata) – privind protejarea monumentelor istorice http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761
Legea 18/1991 (republicata) – a fondului funciar http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1461
Legea 7/1996 (republicata) – a cadastrului si a publicitatii imobiliare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/69491
OG 43/1997 (republicata) – privind regimul drumurilor http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15060
Legea 198/2015 – privind aprobarea OG 7/2010 pentru modificarea si completarea OG 43/1997 privind regimul drumurilor http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/169825
Legea 10/1995 (republicata) – privind calitatea in constructii http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171277
Legea 177/2015 – pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/169348
Legea 51/2006 (republicata) – a serviciilor comunitare de utilitati publice http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70015
Legea 92/2007 – a serviciilor de transport public local http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81267
Ordin 353/2007 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87463
Legea 98/2016 – privind achizitiile publice http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
Ordinul 400/2015 – pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitaților publice http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/169030

 

[gtranslate]