Hotărârile autorității deliberative

назад

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 70 din 29 martie 2021, privind „Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 108,54 mp cu destinaţia de sediu birou parlamentar, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către doamna deputat Stoica Elena”

Hotărârea nr. 69 din 29 martie 2021, privind „Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 111,30 mp cu destinaţia de sediu birou parlamentar, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către domnul deputat Halici Nicușor”

Hotărârea nr. 68 din 29 martie 2021, privind „Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 105,53 mp cu destinaţia de sediu partid politic, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către Partidul Social Democrat – Filiala Vrancea”

Hotărârea nr. 67 din 29 martie 2021, privind „Încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociația Dendrologilor Privați în vederea pregătirii și depunerii de proiecte pentru îmbunătățirea mediului înconjurător"

Hotărârea nr. 66 din 29 martie 2021, privind „Încheierea unui Parteneriat pentru dezvoltare locală cu Uniunea Națională a Patronatului Român”

Hotărârea nr. 65 din 29 martie 2021, privind „Încheierea unui Parteneriat pentru dezvoltare locală cu REDI - Roma Entrepreneurship Development Initiative”

Horărârea nr. 64 din 23 martie 2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2021, precum şi sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2022 - 2024

Hotărârea nr. 63 din 15 februarie 2021, privind "Aprobarea documentatiei la Faza Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Spitalul Judetean de Urgenta Focsani-judetul Vrancea"

Hotărârea nr. 62 din 15 martie 2021 privind "Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Retea inteligenta de iluminat public a drumurilor judetene" - Judetul Vrancea"

Hotărârea nr. 61 din 15 martie 2021, privind „Transmiterea în folosință gratuită către Universitatea din București, pe o perioada de 10 ani, a unei suprafețe construite de 1205,76 mp și a unei suprafețe de teren de 1288,5 mp din imobilul Sediul Consiliul Judeţean - Prefectura Putna, aflat în domeniul public al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani, strada Republicii nr. 71”

Hotărârea nr. 60 din 15 martie 2021, privind „Transmiterea în folosință gratuită către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe o perioada de 10 ani, a suprafetei construite de 1130,23 mp și a unei suprafețe de teren de 1288,5 mp din imobilul Sediul Consiliul Judeţean - Prefectura Putna, aflat în domeniul public al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani, strada Republicii nr. 71”

Hotărârea nr. 59 din 15 martie 2021, privind „Actualizarea indicatorilor tehnico-economici după elaborarea documentatiei tehnico-economice la faza de Proiect tehnic de executie si inceperea efectiva a lucrarilor de consolidare pentru obiectivul de investitie "CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Voda nr. 8, Focșani”

Hotărârea nr. 58 din 15 martie 2021, privind „Aprobarea valorii actualizate a proiectului Consolidare, restaurare şi punere în valoare - Muzeul Vrancei – clădirea Tribunalului Judeţean cod LMI VN -II-m – A-06417 şi a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 57 din 15 martie 2021, privind „Aprobarea documentației tehnico- economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu geotehnic, studiu hidrologic), Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ205C peste pârâul Mera, comuna Cârligele, km.5+865, judetul Vrancea ”

Hotărârea nr. 56 din 15 martie 2021, privind „Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205C peste pârâul Mera, comuna Cârligele, km. 5+865”

Hotărârea nr. 55 din 15 martie 2021, privind „Asigurarea contribuției proprii, a cheltuielilor neeligibile, a costurilor de sustenabilitate, desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea și convenția de finanțare aferent Programului de Interes Național (PIN) 2018: “Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, prin înființarea unui Centru Respiro pentru Adulți în Orașul Odobești, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 54 din 15 martie 2021, privind "Declararea de uz și interes public județean a unor imobile în vederea atestării apartenenței acestora la inventarul bunurilor aflate în domeniul public al Județului Vrancea".

Hotararea nr. 53 din 15 februarie 2021 privind "Retragerea dreptului de administrare asupra suprafețelor deținute în imobilul Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Elena Doamna" - C5 C6, C7 de către Instituția Prefectului – Județul Vrancea, Consiliul Local al Municipiului Focșani și Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea, pe durata derularii proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 si C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focsani, jud. Vrancea".

Hotărârea nr. 52 din 15 martie 2021 privind „ Retragerea dreptului de administrare a Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea asupra imobilului „Punct de Ambulanță Vidra” și transmiterea dreptului de administrare către Spitalul „N.N Săveanu” Vidra”

Hotărârea nr. 51 din 15 martie 2021 privind “ Transmiterea imobilului teren şi clădiri "Centrul de plasament" identificat în Tarla 8 Parcela 306, din domeniul public al judeţului Vrancea în domeniul public al comunei Dumitrești”

Hotărârea nr. 50 din 15 martie 2021 privind „Actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 49 din 15 martie 2021 privind “ Aprobarea solicitării de transmitere a imobilului Corp A (P+6) 278 mp-Palat administrativ-sediul Consiliului Județean Vrancea și terenul aferent acestuia -619 mp, situat în B-dul Dimitrie Cantemir nr.1, Municipiul Focșani, județul Vrancea, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Instituția Prefectului Județul Vrancea, în domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 48 din 15 martie 2021 privind „ Solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în Municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 8, judetul Vrancea din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Vrancea în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 47 din 15 martie 2021 privind „ Aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului serviciului de salubrizare, Caietului de sarcini, Documentatiei de atribuire si a Contractului cadru pentru delegarea gestiunii serviciului de operare si management a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Haret si a Statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare Focsani, Adjud, Vidra, Gugesti

Hotărârea nr. 46 din 15 martie 2021 privind „ Aprobarea tarifului pentru eliberarea licenței de traseu pentru fiecare vehicul necesar efectuării traseului, pentru eliberarea unui duplicat al licenței de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate și pentru înlocuirea licenței de traseu ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului social, în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate”

[gtranslate]