Hotărârile autorității deliberative

назад

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 120 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2021”

Hotărârea nr. 118 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2020”

Hotărârea nr. 117 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tulnici, Consiliul Local Bordești și finanțate din bugetul local al U.A.T.Tulnici, U.A.T.Bordești pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 116 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Broșteni, Consiliul Local Obrejița, Consiliul Local Paltin, Consiliul Local Mera, Consiliul Local Sihlea, Consiliul Local Cotești, Consiliul Local Boghești, Consiliul Local Corbița, Consiliul Local Nănești, Consiliul Local Reghiu și finanțate din bugetul local al U.A.T.Broșteni, U.A.T.Obrejița, U.A.T. Paltin, U.A.T. Mera, U.A.T. Sihlea, U.A.T. Cotești, U.A.T.Boghești, U.A.T. Corbița, U.A.T.Nănești, U.A.T.Reghiu pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 115 din 31 mai 2021, privind „Actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, prin introducerea a doua statii (Burcioaia si Ciorani) pe traseul 069 (Autogara Focsani – Tisita – Adjud), pentru a se asigura transportul judetean de persoane prin curse regulate a utilizatorilor de transport din localitatile Burcioaia (apartinand U.A.T. Adjud) si Ciorani (apartinand U.A.T. Pufesti)

Hotărârea nr. 114 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea criteriilor de atribuire și a factorilor de evaluare pentru traseele: 078 (Panciu – Țifești – Clipicești) și 082 (Panciu – Movilița –Fitionești )

Hotărârea nr. 113 din 31 mai 2021, privind “Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204G pe sectoarele Radulesti–Biliesti, km. 2+200 -km. 4+500, L=2,30 km., Suraia–Botarlau, km. 13+200-km. 17+700 L=4,50 km. si in intravilanul satului Botarlau km. 18+350–km. 19+900, L=1,55 km., Lt= 8,35 km”

Hotărârea nr. 112 din 31 mai 2021, privind “Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 111 din 31 mai 2021, privind “Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile limita județ Buzau – Voetin – Sihlea – Obrejița -Tâmboesti – Bordesti, cu conectivitate directa la rețeaua TEN-T” cod SMIS 108709”

Hotărârea nr. 110 din 31 mai 2021, privind „Actualizarea listei arborilor monumente ale naturii de pe raza UAT Județul Vrancea prin eliminarea poziției 9 prevăzută la art. 1, lit. a) din Decizia nr. 156/ 25.04.1973”

Hotărârea nr. 109 din 31 mai 2021, privind „Constituirea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 15,04 mp în favoarea Societății de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Focșani în vederea amplasării unui punct de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului „Sediul Consiliului Judetean- Prefectura Putna”

Hotărârea nr. 108 din 31 mai 2021, privind “Transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a imobilului teren în suprafață de 1584 mp situat în str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea, pentru construirea de locuințe de serviciu prin programul național "Construcţia de locuinţe de serviciu"

Hotărârea nr. 107 din 31 mai 2021, privind „Solicitarea transmiterii imobilului monument istoric Cod L.M.I VN-IV-m-B-06624 „Casa lui Moș Ion Roată” situat în comuna Câmpuri, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 106 din 31 mai 2021, privind “Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu)”- cod LMI VN-II-m-B- 06435 situat în Municipiul Focșani, județul Vrancea „

Hotărârea nr. 105 din 31 mai 2021, privind „Declararea imobilului situat în comuna Măicănești, Tarla 5, Parcelă 116 ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 104 din 31 mai 2021, privind „Retragerea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani asupra imobilului "Corp C4 - Policlinică Pediatrie", aflat în domeniul public al Județului Vrancea, pe durata derulării proiectului „Modernizare și Dotare Secție Ambulatoriu Pediatrie din Cadrul Spitalului Județean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focșani”

Hotărârea nr. 103 din 31 mai 2021, privind „Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea asupra corpului C6 – clădire administrativă, aferent imobilului Teren şi complex clădiri Crâng Petreşti”

Hotărârea nr. 102 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii "Locuinţe de Serviciu - str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea"

Hotărârea nr. 101 din 31 mai 2021, privind„Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului ,,Policlinica Stomatologică” Strada Vămii, nr. 1, Municipiul Focșani, Județul Vrancea"

Hotărârea nr. 100 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 99 din 31 mai 2021, privind “Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2021, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005”

Hotărârea nr. 98 din 31 mai 2021, privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 97 din 31 mai 2021, privind “Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 96 din 31 mai 2021, privind “Aprobarea Nomenclatorului dosarelor de arhivă al Consiliului Judetean Vrancea”

[gtranslate]