Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri – partea 1

Zurück
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
91 21/04/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice - Refacere DJ 205L avariat de alunecari de teren in satul Paulesti, iar in punctul Preda Ion drumul judetean este distrus” Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
92 21/04/2020 Aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2020 Marian Oprisan,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
93 11/05/2020 Aprobarea transmiterii din administrarea U.A.T județul Vrancea in administrarea U.A.T comuna Biliesti a sectorului de drum judetean 204 G, de la km 6+050 pana la km 6+100, pe o perioada de 4 luni, pentru realizarea lucrarilor aferente “Amenajare sens giratoriu cu scopul reglementarii circulatiei pe DC 145 (str.Principala) in zonele cu intersectia DJ 204 G (str.Livezii,str.Mare)” Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
94 11/05/2020 Indreptarea erorii materiale survenite în conținutul Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.18/15 februarie 2018 privind preluarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „O noua șansă” Mărășești, județul Vrancea, din subordinea Consiliului Local Mărășești în structura Direcției Generale de Asistență Socială Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
95 11/05/2020 Aprobarea înscrierii sub aspect valoric si cantitativ in evidentele contabile ale bugetului Unitatii Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea a masei lemnoase aferente unui numar de 210 arbori din zona drumului judetean DJ 202 E, in vederea valorificarii Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
96 11/05/2020 Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2019 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
97 12/05/2020 Preluarea in administrarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 1000 mp apartinand domeniului public al orasului Odobesti, pentru functionalitatea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea’’, pe durata existentei obiectivului Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
98 13/05/2020 Darea în administrare Serviciului Public Judetean „SALVAMONT” Vrancea a imobilului ”Serviciul Public de Protecţie a Plantelor”, care apartine domeniului public al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea, situat în municipiul Focşani, str. Milcov nr. 40, cu destinația de sediu al Serviciului Public Judetean „SALVAMONT” Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
99 13/05/2020 Completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.4/15.02.2018 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a componentei acesteia Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
100 15/05/2020 Exercitarea dreptului de preemtiune la vanzarea imobilului monument istoric ,,Casa Damian” - cod VN-II-M-B-06433, situat in Municipul Focsani, B-dul. Garii nr.8, judetul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
101 15/05/2020 Modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea, prin validarea, ca membru, a doamnei Serafimciuc Claudia-Lavinia- subprefect al judeţului Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
102 19/05/2020 Valorificarea prin vanzare a 772 mc masa lemnoasa pe picior aflata in zona de siguranta a DJ 205 C Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
103 19/05/2020 Aprobarea depunerii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
104 19/05/2020 Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
105 19/05/2020 Modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judetean Vrancea nr. 87 din 31 mai 2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A, a amplasamentului si asigurarea condițiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare si dotare Stadion Tineretului- Str. Cuza Voda nr. 61” din municipiul Focsani Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
106 15/06/2020 Valorificarea prin vânzare a 536 mc masă lemnoasă pe picior aflată in zona de siguranță a DJ 202E Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
107 15/06/2020 Preluarea din domeniul public al U.A.T comuna Gugești si administrarea U.A.T comuna Gugești in domeniul public al U.A.T Județul Vrancea si administrarea U.A.T Județul Vrancea a stației de sortare si transfer din comuna Gugești, județul Vrancea pentru asigurarea funcționalității Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea” pe toată durata existentei acestuia Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
108 16/06/2020 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Paltin pentru anul 2020 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
109 22/06/2020 Aprobarea prelungirii efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 116 din 8 august 2019, privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Județean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare și selecție, precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activități nonprofit, de interes județean in anul 2020 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
110 23/06/2020 Trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al UAT Județul Vrancea, în vederea demolării Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
111 23/06/2020 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Damian”- cod LMI VN-II-m-B- 06433 situat in B-dul Garii, nr.8, Municipiul Focsani, judetul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
112 23/06/2020 Actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
113 23/06/2020 Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. - Județul Vrancea și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea în vederea depunerii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul ge nerat de pandemia COVID-19” în vederea finanțării acestuia din fondurile alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
114 01/07/2020 Actualizarea componentei nominale a Comisiei de evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
115 16/07/2020 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric “Casa Zaharia”, cod LMI VN II-m-B-06403, situat in str. Simion Barnutiu nr.13, Municipiul Focsani, judetul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
116 16/07/2020 Transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de teren de 1 mp, cu dotările aferente, aflată în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, situată în curtea bazei Salvamont Păulești, jud. Vrancea, în vederea amplasării unor echipamente de telecomunicații Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
117 16/07/2020 Aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apa Siret și Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea pentru implementarea proiectului “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Zăbala la Nereju, km.29+541, conform H.G nr. 540/2000, respectiv km.28+500, conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea” Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
118 16/07/2020 Aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administratia Bazinala de Apa Siret si Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Vrancea pentru implementarea proiectului “Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe DJ 205K km. 0+350 conform H.G nr. 540/2000, respectiv km. 0+588, conform ridicare topografică actualizată, comuna Răcoasa, sat Mărăști, județul Vrancea” Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
119 20/07/2020 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric “Tabacaria Tachita Nistor”, cod VN-II-m-B- 06433, situat in Municipiul Focsani, Str. Rodnei nr.12, judetul Vrancea Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
120 20/07/2020 Insusirea acordului de parteneriat privind participarea DGASPC Vrancea in calitate de partener de proiect in cadrul proiectului „ASIGUR Bacau si Vrancea (Aria-de-Servicii –Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacau si Vrancea)”, cod PN 4056 Marian Oprisan
Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
[gtranslate]