Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotarâri 2021

Zurück
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
121 11/05/2021 Solicitarea transmiterii imobilului monument istoric Cod L.M.I VN-IV-m-B-06624 „Casa lui Moș Ion Roată” situat în comuna Câmpuri, Județul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
122 11/05/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tulnici, Consiliul Local Bordești și finanțate din bugetul local al U.A.T.Tulnici, U.A.T.Bordești pentru anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
123 11/05/2021 Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2020 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
124 12/05/2021 Constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean a domnului Necula Ionel – Gabriel Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
125 18/05/2021 Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
126 18/05/2021 Transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a imobilului teren în suprafață de 1584 mp situat în str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea, pentru construirea de locuințe de serviciu prin programul național "Construcţia de locuinţe de serviciu" Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
127 18/05/2021 Retragerea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani asupra imobilului "Corp C4 - Policlinică Pediatrie", aflat în domeniul public al Județului Vrancea, pe durata derulării proiectului „Modernizare și Dotare Secție Ambulatoriu Pediatrie din Cadrul Spitalului Județean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focșani Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
128 18/05/2021 Aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii "Locuinţe de Serviciu - str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
129 21/05/2021 Actualizarea listei arborilor monumente ale naturii de pe raza UAT Județul Vrancea prin eliminarea poziției 9 prevăzută la art. 1, lit. a) din Decizia nr. 156/ 25.04.1973 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
130 21/05/2021 Constituirea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 15,04 mp în favoarea Societății de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Focșani în vederea amplasării unui punct de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului „Palat Administrativ Prefectura Putna” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
131 21/05/2021 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu)”- cod LMI VN-II-m-B- 06435 situat în Municipiul Focșani, județul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
132 24/05/2021 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
133 24/05/2021 Aprobarea criteriilor de atribuire și a factorilor de evaluare pentru traseele: 078 (Panciu – Țifești – Clipicești) și 082 (Panciu – Movilița –Fitionești ) Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
134 07/06/2021 Aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 - 2027 elaborată în cadrul proiectului “Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
135 11/06/2021 Modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
136 11/06/2021 Desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare si selectie, precum si în Comisia de solutionare a contestatiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finantare nerambursabila alocate de la bugetul judetului Vrancea pentru activitati nonprofit, de interes judetean Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
137 14/06/2021 Aprobarea componenței Consiliului de Administratie al Muzeului Vrancei Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
138 14/06/2021 Desemnarea unui reprezentant al asiguraților în Adunarea Reprezentanților din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
139 14/06/2021 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în calitatea de ”consilier responsabil cu afacerile UE” în cadrul ”Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai UE” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
140 14/06/2021 Modificarea componenței Colegiului Director al Directiei de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
141 14/06/2021 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Curețeanu” cod LMI VN-II-m-B-06535 situat in orașul Odobești, str. Smârdan, nr. 87, tarla 18, parcelă 391, număr cadastral 51674, județul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
142 14/06/2021 Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice”- Refacere DJ 205L, limita Negrilești – limita Soveja Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
143 14/06/2021 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
144 15/06/2021 Aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Vrancea din România și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
145 17/06/2021 Actualizarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
146 30/07/2021 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
147 30/06/2021 Actualizarea Acordului de parteneriat încheiat între UAT Județul Vrancea și Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea depunerii proiectului Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Vrancea cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19 în vederea finanțării acestuia din fondurile alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
148 30/06/2021 Actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Vrancea pentru anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
149 30/06/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gura Caliței și Consiliul Local Năruja finanțate din bugetul local al U.A.T. Gura Caliței și U.A.T. Năruja pentru anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
150 06/07/2021 Aprobarea incheierii Acordului de parteneriat între Administratia Fondului pentru Mediu și Consiliul Judetean Vrancea-Partener 1, respectiv Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Vrancea Curata” pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul „Extindere Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea prin construire TMB cu digestie anaeroba Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
[gtranslate]