Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotarâri 2021

Zurück
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
31 04/02/2021 Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Secția Pneumoftiziologie, aflat în domeniul public al Județului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
32 04/02/2021 Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea, cabinetele demnitarilor, precum si din institutiile subordonate acestuia, pentru anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
33 15/02/2021 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 46 din 30 martie 2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea” în vederea finanțării Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
34 15/02/2021 Aprobarea documentației tehnico-economice actualizată (la faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
35 15/02/2021 Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
36 15/02/2021 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 68 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea“ în vederea finanțării Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
37 15/02/2021 Aprobarea documentației tehnico-economice actualizată (la faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
38 15/02/2021 Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
39 15/02/2021 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Sclavone”- cod LMI VN-II-m-B- 06406 situat in str. Cernei, nr.12, Municipiul Focșani, județul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
40 17/02/2021 Stabilirea pretului mediu pentru tona de masa verde obtinuta de pe suprafetele cu pajiste permanenta din Judetul Vrancea, pe anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
41 18/02/2021 Aprobarea tarifului pentru eliberarea licenței de traseu pentru fiecare vehicul necesar efectuării traseului, pentru eliberarea unui duplicat al licenței de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate și pentru înlocuirea licenței de traseu ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului social, în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
42 22/02/2021 Aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului serviciului de salubrizare, Caietului de sarcini, Documentatiei de atribuire si a Contractului cadru pentru delegarea gestiunii serviciului de operare si management a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Haret si a Statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare Focsani, Adjud, Vidra, Gugesti Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
43 25/02/2021 Asigurarea contribuției proprii, a cheltuielilor neeligibile, a costurilor de sustenabilitate, desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea și convenția de finanțare aferent Programului de Interes Național (PIN) 2018: “Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, prin înființarea unui Centru Respiro pentru Adulți în Orașul Odobești, Județul Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
44 01/03/2021 Solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în Municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 8, judetul Vrancea din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Vrancea în domeniul public al județului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
45 01/03/2021 Aprobarea Regulamentului de funcționare a Ariei naturale de interes local Crâng Petrești Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
46 01/03/2021 Aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice, de către instituțiile din subordinea Consiliului Județean Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
47 01/03/2021 Actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
48 01/03/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Țifești, Consiliul Local Homocea, Consiliul Local Vrâncioaia, Consiliul Local Câmpuri, Consiliul Local Dumbrăveni și finanțate din bugetul local al U.A.T.Țifești, U.A.T.Homocea, U.A.T.Vrâncioaia, U.A.T.Câmpuri și U.A.T.Dumbrăveni pentru anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
49 02/03/2021 Transmiterea imobilului teren şi clădiri "Centrul de plasament" identificat în Tarla 8 Parcela 306, din domeniul public al judeţului Vrancea în domeniul public al comunei Dumitrești Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
50 03/03/2021 Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205C peste pârâul Mera, comuna Cârligele, km. 5+865” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
51 03/03/2021 Aprobarea documentației tehnico- economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu geotehnic, studiu hidrologic ), Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ205C peste pârâul Mera, comuna Cârligele, km.5+865, judetul Vrancea “ Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
52 05/03/2021 Retragerea dreptului de administrare a Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea asupra imobilului „Punct de Ambulanță Vidra” și transmiterea dreptului de administrare către Spitalul „N.N Săveanu” Vidra Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
53 05/03/2021 Desemnarea unor consilieri județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
54 05/03/2021 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Județean Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
55 05/03/2021 Desemnarea unui membru în comisia de numărare și validare a votului pentru mandatul 2020-2024 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
56 05/03/2021 Modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2020-2024 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
57 05/03/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gugești, Consiliul Local Jariștea, Consiliul Local Jitia, Consiliul Local Răstoaca, Primăria Oraș Panciu, Consiliul Local Cârligele, Consiliul Local Spulber și finanțate din bugetul local al U.A.T.Gugești, U.A.T.Jariștea, U.A.T.Jitia, U.A.T.Răstoaca, Primăria Oraș Panciu, U.A.T. Cârligele, U.A.T.Spulber pentru anul 2021 Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
58 05/03/2021 Aprobarea solicitării de transmitere a imobilului Corp A (P+6) 278 mp-Palat administrativ-sediul Consiliului Județean Vrancea și terenul aferent acestuia -619 mp, situat în B-dul Dimitrie Cantemir nr.1, Municipiul Focșani, județul Vrancea, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Instituția Prefectului Județul Vrancea, în domeniul public al Județului Vrancea Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
59 05/03/2021 Transmiterea imobilului teren şi clădiri "Centrul de plasament" identificat în Tarla 8 Parcela 306, din domeniul public al judeţului Vrancea în domeniul public al comunei Dumitrești Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
60 05/03/2021 Retragerea dreptului de administrare asupra suprafețelor deținute în imobilul Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Elena Doamna" - C5 C6, C7 de către Instituția Prefectului – Județul Vrancea, Consiliul Local al Municipiului Focșani și Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea, pe durata derularii proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 si C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focsani, jud. Vrancea” Catalin Toma
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
[gtranslate]