Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Arhiva
Anunt stabilire taxe Camera AgricolaNr. 947/22.02.2013
ANUNT

   Având in vedere necesitatea adoptării de către Consiliul Judeţean Vrancea a unei hotărâri cu caracter normativ privind aprobarea serviciilor specifice si a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judetene Vrancea, pe anul 2013, în temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, am procedat la redactarea unui proiect de hotărâre, a unei note de fundamentare şi a unui referat de specialitate privind necesitatea adoptării actului administrativ cu caracter normativ propus, pe care le afişăm la sediul Consiliului Judeţean Vrancea precum şi pe site-ul Consiliului Judeţean Vrancea www.cjvrancea.ro., în vederea dezbaterii publice a acestora.
  Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii referitoare la proiectul de act normativ, cu valoare de recomandare, în termen de 10 zile de la data afişării şi publicării prezentului anunţ, respectiv 05.03.2013, ora 14,00, la Registratura Consiliului Judeţean Vrancea.Secretar al judeţului,
Raluca Dan

 


ROMÂNIA                                                                                          Proiect
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEŢEAN


HOTĂRÂREA nr. _______
din _________________ 2013


privind: aprobarea serviciilor specifice si a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea, pe anul 2013

 
Consiliul Judeţean Vrancea,
 
- văzând Referatul Direcţiei Economice si Achiziţii Publice înregistrat la nr.1715/22.01.2013 prin care se propune aprobarea serviciilor specifice si a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea;
- ţinând seama de:
- adresa Camerei Agricole Judeţene Vrancea nr. 51/29.01.2013 din care rezulta propunerile privind tarifele ce vor fi aplicate de această instituţie;
- prevederilor art. 91 alin. 1 lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- având în vedere prevederile art. 1 alin. 2 si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene;
- în temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1 Aprobarea structurii serviciilor specifice şi a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea, pe anul 2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Camera Agricolă Judeţeană Vrancea şi comunicate celor interesaţi de secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Coordonarea Autorităţilor Locale.

Preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea
Marian Oprişan

 
Avizat
Secretar al judeţului
Raluca Dan
 
 


ROMANIA
JUDEŢUL VRANCEA                                                                Proiect
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa
la Hotararea nr. din


Structura serviciilor specifice şi a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea si cuantumul tarifelor pentru anul 2013

I. Servicii specifice si tarifele acestora

Nr. crt. Servicii Tarif- lei -
1 Servicii şi colaborări:
- participare la târguri şi expoziţii
- organizare de loturi demonstrative şi ferme pilot
- popularizarea şi promovarea de produse şi tehnologii prin mijloace mas-media (ziare, reviste, radio-tv, etc.)
- culegerea de date, completarea şi transmiterea chestionarelor RICA
- elaborarea şi multiplicarea de materiale informative (pe suport de hârtie sau pe suport magnetic)
- colaborări cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale
între100 şi 10.000
2 Elaborare proiecte pentru accesare fonduri comunitare sau cofinanţare publică
-întocmirea cererilor de plată la transele 1,2,3, pentru Măsura 141
-întocmirea cererilor de plată la transele 4 şi 5 pentru Măsura 141
-întocmirea rapoartelor de progres pentru Măsura 122
-întocmirea cererilor de plată la transa 1 pentru Măsura 112
până la 6% din valoarea proiectului
100/dosar
200/dosar
100/dosar
200/dosar
3 Organizarea de cursuri de pregătire profesională:
-cursuri de calificare
-cursuri de perfecţionare
( contine cheltuieli de personal aferente lectorilor, taxa de inscriere, taxa de eliberare a certificatului de calificare, taxa de eliberare a carnetului de conducere a tractorului agricol).
între100 şi 500/cursant

II. TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTE-LOR DERULATE PRIN MĂSURILE AFERENTE FEADR, IN CADRUL PNDR 2007-2013, pe anul 2013

1. MASURA 141 : Sprijin pentru fermele de semi-subzistenta-300 lei/dosar

2. MĂSURA 112 : Instalarea tinerilor fermieri

- VALOAREA SOLICITARII MAI MICĂ SAU EGALA CU 10.000 EURO, IN CUANTUM FIX DE 450 LEI LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE PROIEC-TARE ŞI DEPUNEREA DOCUMENTAŢIEI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI

- VALOAREA SOLICITARII MAI MARE DE 10.000 EURO, IN CUANTUM DE 2 % DIN VALOAREA SPRIJINULUI ŞI SE ACHITĂ ASTFEL : 1 % AVANS LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE ŞI DEPUNEREA DOCUMENTAŢIEI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI ŞI 1% LA SELECTAREA PROIECTULUI.

3. MĂSURA 121 : Modernizarea exploataţiilor
- VALOARE PROIECTULUI CUPRINSA INTRE 5.000 - 25.000 EURO, IN CUANTUM DE 2,5 % DIN VALOAREA PROIECTULUI : 1 % AVANS; 1 % -LA SEMNAREA CONTRACTULUI CU APDRP; 0,5 % - LA PRIMA TRANSA DE PLATA

- VALOAREA PROIECTULUI CUPRINSA INTRE 25.000 - 100.000 EURO, IN CUANTUM DE 2,3 % DIN VALOAREA PROIECTULUI: 1 % - AVANS; 1 % - LA SEMNAREA CONTRACTULUI CU APDRP; 0,3 % - LA PRIMA TRANSA DE PLATA

- VALOAREA PROIECTULUI CUPRINSA INTRE 100.001 – 1.000.000 EURO, IN CUANTUM DE 2 % DIN VALOAREA PROIECTULUI : 1 % - AVANS; 0,5 % - LA SEMNAREA CONTRACTULUI CU APDRP; 0,5 % - LA PRIMA TRANSA DE PLATA

- VALOAREA PROIECTULUI CUPRINSA INTRE 1.000.001- 2.000.000 EURO, IN CUANTUM DE 1,8 % DIN VALOAREA PROIECTULUI : 0,8 % - AVANS; 0,5 % - LA SEMNAREA CONTRACTULUI CU APDRP; 0,5 %- LA PRIMA TRANSA DE PLATA

- VALOAREA PROIECTULUI MAI MARE DE 2.000.000 EURO, IN CUANTUM DE 1,5 % DIN VALOAREA PROIECTULUI: 0,5 % - AVANS; 0,5 % - LA SEMNAREA CONTRACTULUI CU APDRP; 0,5 % - LA PRIMA TRANSA DE PLATA.

PLATILE SE VOR EFECTUA IN LEI LA CURSUL DE SCHIMB VALUTAR UTI-LIZAT LA INTOCMITEA CERERII DE FINANTARE.

III. Modalitatile de incasare a tarifelor percepute pentru serviciile prestate trebuie sa fie in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Factura si Chitanta.

Utilizarea fondurilor se va face in ordinea prioritatilor propuse de catre Camera Agricolă Vrancea.

Presedintele
Consiliului Judetean Vrancea
Marian Oprisan
Avizat
 Secretar al judetului
Raluca Dan


Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 • La sediul Consiliului Județean Vrancea a fost semnat astăzi un nou ...DETALII
 • Consiliul Judeţean Vrancea, cu sediul în Focşani, B-dul Dimitrie ...DETALII
 •  Drumul național Soveja – Lepșa va fi modernizat, printr-o ...DETALII
 • Președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan, a ...DETALII
Vezi toate stirile